Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Az Primal Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 1. em.)(a továbbiakban: Primal) az adatkezelés során megtartja a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásait.

Az Primal az adatkezelés során betartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) ajánlásait, illetve más európai uniós jogi iránymutatásokat.

Önéletrajzokkal összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja. Az adatkezelés célja az, hogy az általad vagy a munkaközvetítő (a továbbiakban: Munkaközvetítő) által a Primal rendelkezésére bocsátott önéletrajzban szereplő vagy az általad, illetve a Munkaközvetítő által megadott elérhetőségen keresztül fel lehessen veled venni a kapcsolatot állásinterjúra, meghallatásra történő időpont egyeztetés érdekében. Az önéletrajzod a Primal felhasználja a munkakör betöltésére való alkalmasságod megítélése során is.

Kezelt adatok köre. A Primal az önéletrajzban megadott, illetve az általad vagy a Munkaközvetítő által közölt személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulást bármikor visszavonhatod.

Az adatkezelés időtartama. Az önéletrajzban megadott személyes adatokat a Primal a felvételi eljárás időtartama alatt kezeli. Ha téged választunk az adott pozícióra, önéletrajzodat töröljük. Ha mégsem rád esik a választás, vagy a Primal-nél éppen nincs betöltésre váró nyitott pozíció, személyes adataidat önéletrajzod Primal-hez való beérkezésétől számított 5 évig kezeljük ezt követően töröljük.

A jogaid és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

Tájékoztatás kéréséhez való jog. Tájékoztatást kérhetsz az Primal által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Primal tájékoztat arról, hogy milyen személyes adatodat, milyen célból kezelünk, az adatkezelés időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról, és a NAIH-nak címzett panasz benyújtásának jogáról.

Másolat kéréséhez való jog. Másolatot kérhetsz a Primal által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Primal az általad megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az önéletrajznak a másolatát és egyéb, veled kapcsolatban kezelt személyes adatok másolatát.

Helyesbítéshez való jog. A Primal kérésedre a kérésnek megfelelően módosítja, pontosítja a személyes adatod, vagy a továbbiakban az új vagy módosított önéletrajzod tárolja.

Törléshez való jog. A Primal elérhetőségére küldött leveledben bármikor kérheted a személyes adataid törlését.

Korlátozáshoz való jog. Kérheted személyes adataid zárolását, ha

  • ha az adatkezelés jogellenes, és ellenzed a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéred;
  • a Primal-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de kéred az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozáshoz való jog esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéred a korlátozást. A Primal az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

Adathordozhatósághoz való jog. Jogosult vagy arra, hogy a személyes adataidat (így önéletrajzod) széles körben használt formátumban (pdf, doc) megkapd, és azt másik adatkezelőhöz átvidd. Kérheted, hogy közvetlenül a Primal továbbítsa a személyes adataidat más adatkezelő számára.

A joggyakorlás közös szabályai. A Primal a kérelmedet legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és erről tájékoztat, amely határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén Primal a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthatsz be a NAIH-nál, és élhetsz bírósági jogorvoslati jogoddal.

A Primal fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Primal meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jogérvényesítési lehetőségeid

Amennyiben megítélésed szerint az Primal adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a NAIH (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheted, illetve bírósághoz fordulhatsz.